حسابداری خرید و فروش

تسویه به موقع و دقیق فاکتورهای مشتریان از یک سو و تسویه منعطف فاکتورهای خرید از تامین کنندگان از سوی دیگر، از ملزومات هر شرکت پخش می باشد. برای این امر، سیستم پایا با ارائه گزارشات مانده حساب مشتریان و تامین کنندگان در سطوح مختلف، امکان بررسی و کنترل وضعیت موجود را در کمترین زمان ممکن فراهم می آورد. همچنین عدم تسویه به موقع فاکتورها توسط مشتریان و یا برگشت چک های آنها به صورت خودبخود کنترل هایی (قابل تنظیم توسط مدیر سیستم) را برای خریدهای آینده مشتری فراهم می آورد.

 

ارتباط مستقیم با خزانه داری

تسویه موردی و دوره ای خرید

کنترل تسویه فاکتورها با صرف کمترین زمان ممکن

ثبت و کنترل بارنامه و سایر هزینه های خرید و فروش

مدیریت فاکتورهای رسیدی و معوق به صورت اتوماتیک

ارائه گزارشات تحلیلی مناسب از مانده بدهکاران و بستانکاران در سطوح مختلف سازمان

حسابداری خرید و فروش