مالی

مهمترین بخش از اطلاعات یک سازمان برای مدیران و سهامداران، اطلاعات مالی آن سازمان است که در واقع نمایانگر یک دید کلان از عملکرد همه اجزاء سیستم است. تصمیم گیری های کلان و ارتباط با نهادهای خارج سازمان مانند سازمان های مالیاتی و بیمه ای و بانک ها بر اساس اطلاعات سیستم مالی صورت می پذیرد. از جمله چالش های سازمان ها در بکارگیری سیستم ها، یکپارچه نبودن سیستم مالی با سایر زیر سیستم ها و به روز و دقیق نبودن اطلاعات مالی است. سیستم مالی پایا، با امکان ثبت اتوماتیک اسناد مالی، عدم نیاز به ثبت مجدد اطلاعات و یکپارچگی با سایر زیر سیستم ها ، باعث افزایش صحت و سرعت دریافت اطلاعات از یک سو و تصمیم گیری سریع و مطمئن مدیران از سوی دیگر می شود.

 

ارائه گزارشات پیشرفته در سطوح مختلف و بر اساس سلیقه مدیران

امکان تعیین کدینگ حساب و طراحی اسناد بر اساس نظر مدیران مالی

کاهش چشمگیر تعداد اسناد دستی و تاکید بر نقش کنترلی پرسنل مالی

امکان پیاده سازی روش هایی برای ایجاد شفافیت مالیاتی در عین سود آوری

کنترل سطح بندی شده دسترسی به اطلاعات برای افراد مختلف در سازمان

مالی