مالی

مهمترین بخش از اطلاعات یک سازمان برای مدیران و سهامداران، اطلاعات مالی آن سازمان است که در واقع نمایانگر یک دید کلان از عملکرد همه اجزاء سیستم است. تصمیم گیری های کلان و ارتباط با نهادهای خارج سازمان مانند سازمان های مالیاتی و بیمه ای و بانک ها بر اساس اطلاعات سیستم مالی صورت می پذیرد. از جمله چالش های سازمان ها در بکارگیری سیستم ها، یکپارچه نبودن سیستم مالی با سایر زیر سیستم ها و به روز و دقیق نبودن اطلاعات مالی است. سیستم مالی پایا، با امکان ثبت اتوماتیک اسناد مالی، عدم نیاز به ثبت مجدد اطلاعات و یکپارچگی با سایر زیر سیستم ها ، باعث افزایش صحت و سرعت دریافت اطلاعات از یک سو و تصمیم گیری سریع و مطمئن مدیران از سوی دیگر می شود.

 

  • ارائه گزارشات پیشرفته در سطوح مختلف و بر اساس سلیقه مدیران
  • امکان تعیین کدینگ حساب و طراحی اسناد بر اساس نظر مدیران مالی
  • کاهش چشمگیر تعداد اسناد دستی و تاکید بر نقش کنترلی پرسنل مالی
  • امکان پیاده سازی روش هایی برای ایجاد شفافیت مالیاتی در عین سود آوری
  • کنترل سطح بندی شده دسترسی به اطلاعات برای افراد مختلف در سازمان
مالی