توزیع تبلت

ورود اطلاعات تسویه توسط راننده یا مامور وصول، می تواند باعث افزایش دقت ورود اطلاعات و در عین حال جلوگیری از ثبت های تکراری شود . سیستم پایا با بهره گیری از برنامه توزیع تبلت خود به راننده (مامور وصول) این امکان را می دهد که کلیه امور مربوط به تسویه فاکتورهای توزیع شده را به صورت یکپارچه ثبت نماید و در لحظه ثبت، کلیه کنترل ها و محدودیت های مربوط به حساب مشتریان و نحوه تسویه فاکتور را به صورت دقیق در نظر بگیرد.

تسهیل و تسریع ورود اطلاعات

یکپارچگی با سیستم فروش و پخش

افزایش نقش کنترلی حسابدار با کاهش نقش وی در ورود اطلاعات

مشاهده وضعیت توزیع و تسویه فاکتورها بر روی نقشه و امکان مسیریابی از روی نقشه

امکان کنترل آنی مانده حساب مشتری، نحوه تسویه فاکتور، روز چک ها و … برای مامور وصول

توزیع تبلت