چشم انداز

تبدیل شدن به یک شرکت تولید کننده بزرگ نرم افزارهای تخصصی پخش و مبتنی بر دانش بومی با رویکرد شبکه ای و مبتنی بر ایده های بنیادی و جدید در کسب و کار

ماموریت

  • توسعه نرم افزارهای پخش مبتنی بر آخرین متدولوژی های زنجیره تامین 
  • پشتیبانی و حمایت از مشتریان تا استقرار کامل سیستم
  • مشاوره برای تغییر و بهبود فرایندهای پخش و توزیع 
  • توسعه رویکردهای جدید در صنعت پخش ایران
چشم انداز و ماموریت
^